Jezus

Jezus

DE MENS

Jezus werd geboren in een klein dorpje zo’n 2000 jaar terug. Tot zijn dertigste leefde Hij een rustig leven, daarna begon Hij zijn publieke bediening. De volgende drie jaar van zijn leven predikte Hij het Evangelie van het koninkrijk van God en deed wonderen. Het waren die woorden en daden waarmee Hij bewees zelf God te zijn.

DE MISSIE

Jezus kwam naar de aarde met een specifiek doel: om God bekend te maken, om Gods koninkrijk te brengen en om Gods redding te volbrengen. Dit deed Hij door een leven van perfecte gehoorzaamheid aan Zijn God en Vader, Zijn plaatsvervangend offer voor zondige mensen en Zijn overwinning over de dood. Jezus is daarom de Redder van iedereen die z’n leven aan Hem toevertrouwt.

DE BOODSCHAP

Dit is het goede nieuws voor een gebroken wereld. Jezus heeft Gods oordeel over de zonde op zich genomen en de relatie tussen God en de mens hersteld. Hij heeft onze schuld en schande weggewassen, de weg geopend naar het eeuwig leven en Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven om ons in staat te stellen voor Hem te leven. Dit is de boodschap die zijn Gemeente elke generatie verkondigt tot Jezus terugkomt. Op die dag zal Hij alles herstellen tot eer en glorie van Zijn genade.